Tro og vitenskap

14 Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. 15 Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» 16 Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. 17 Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.  1Joh 7,14-17

Vi mennesker kan tro på mye rart.For noen år siden var det UFO konferanse her i Bergen. Forelesere fortalte om underlige ting de har opplevd med bortførelser av utenomjordiske vesener. Observasjoner av lyskuler i himmelrommet og andre fenomener forklarer de med romskip. Pyramidene i Egypt er det visst UFOer som står bak og likedan merkelige mønstre på kornåkrer og ellers i naturen. Hva skal vi tro og mene om alt dette? Det er mye mellom himmel og jord som ikke er så lett å forklare. Andre nyreligiøse mennesker forteller om sterke åndelige opplevelser som ikke så lett lar seg plassere i noen religioner eller tradisjonelle verdensbilde. Det er lett å avvise disse menneskene og si at de ikke er vitenskaplig bevist eller at det finnes en vitenskaplig forklaring på alt det uforklarlige.  Men til og med i vitenskapen er det ofte gjetninger og hypoteser som ligger til grunn for deres arbeid. Romsonden som NASA  har sendt til Mars, fant nylig antydning til vann eller elveleier så er de veldig fort klare til å konkludere med at her finnes det liv fordi Darwinismen ligger til grunn for deres oppfattelser av opprinnelsen til alt liv. Når alt kommer til stykket, så ligger det en form for tro i bunnen hos alle mennesker, i hvordan vi tolker livet og verden rundt oss. 

Da Jesus underviste på tempelplassen i Jerusalem spurte fariseerne og de skriftlærde også de samme spørsmålene: Hvem er denne Jesus? Hvilken utdannelse har han? Jesu lære, er den fra Gud eller mennesker? 

Jesus svarer enkelt; min lære er ikke min men kommer fra han som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud. 

Jesu svar er ganske enkel og rett på sak. Den som gjør det Jesus sier, vil selv erfare om hans lære og ord stemmer og er sant. Vi kan ikke på forhånd ha garanti eller finne ut om dette med Gud og Jesus stemmer. Det er ved å ta troens første skritt at vi etterhvert få kjenne om Jesus virkelig er Guds Sønn og verdens Frelser. 

Jeg må spørre meg selv; hva er det jeg baserer min tro på? 

For det første så tror jeg at kristendommen gir meg en verdensforståelse som  gir best mening. Gud er skaperen av himmel og jord, og alt liv. Alt det vakre i naturen forteller meg at Gud er en god Gud som har satt menneskene i en utrolig flott ramme for deres eksistens. Gud har skapt menneskene i sitt bilde. Han har lagt evigheten i våre hjerter og gitt oss en fornemmelse om rett og galt. Ikke minst har Gud gitt menneskene kjærligheten som en av sine største gaver. Syndefallet gir en forklaring på hvordan død og ødeleggelse er kommet inn i verden. Bibelens skildring av menneskehistorien og Guds inngripen og åpenbaring forteller meg at Gud har en plan for menneskene. Løftene om Messias og Jesu død og oppstandelse er sterke indirekte bevis på at Jesus virkelig er den han utga seg for å være. 

Selv om det er mange ytre ting som danner grunnlaget for min tro, så er det viktigste likevel å ha en relasjon til Gud. Gud er min gode Far, som elsker meg som sitt barn. Han har lovet å være min himmelske Far som hjelper meg og støtter meg i alt som møter meg gjennom livet. Han står der med åpne armer og tar imot meg uansett hvordan jeg har det. Jeg skal få sitte på hans fang og bare være gjenstand for hans omsorg og kjærlighet. 

Jesus Kristus er min Frelser og gode venn. Til Jesus kan jeg komme med alle mine synder og mangler og han har lovet å ta seg av mine byrder. Jesu død og oppstandelse gir meg håp og fremtid som går utover dette livet. Jesus er mitt forbilde og jeg ønsker å være lik ham. 

Den Hellige Ånd gjør at jeg kan fornemme Guds nærvær. Når jeg merker DHÅs nærvær, så følger det med en ro og fred. Alle bekymringer og tunge tanker forsvinner og det er bare godt å være tilstede. 

Likevel er det i det hverdagslige og ofte i det enkle banale og subjektive erfaringer at jeg opplever at Jesus lever og er virkelig. Bare det å forberede seg til gudstjenester og begravelser og alltid ha noe å si og gi kan være en utfordring. Men ofte så opplever jeg at Gud gir meg tanker og ord som blir til velsignelse for noen. 

Noen ganger når jeg ber for folk som sliter eller er i en vanskelig situasjon og så ser at det blir en forandring, så opplever jeg at Gud virkelig hører bønn. Når vi er flere som ber sammen så har det hendt at noen er blitt helbredet fra sykdom , og det er alltid ekstra trosstyrkende. Men ellers består troslivet mye av at Gud må å hjelpe meg i hverdagen, at han trøster meg når jeg er trist, gi meg trygghet når jeg er usikker, være meg nær når jeg er ensom, gi meg kjærlighet til menneskene rundt meg og gi meg glede i arbeidet og tjenesten. 

Man hører og leser bøker om folk som opplever store, spennende og overnaturlige ting med Gud. Men for meg er det største likevel at Gud er tilstede i mitt lille og trivielle hverdag og ønsker å dekke mine behov og lengsler. 

Smak og se at Herren er god, står det i salmenes bok. Det er ved å ta troens første skritt at vi får erfare om Gud virkelig fins. Den største opplevelsen vi kan ha er når vi får erfare at Han virkelig bryr seg om oss og har omsorg for oss. 

Livet er komplisert og det å mening om alt som skjer under himmelen er heller ikke lett. Noen må slite med tro og tvil. Men da synes jeg David sier det så fint i salme 131: Jeg går ikke med tanker som er for store og underfulle for meg. Nei, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig., som et lite barn hos sin mor. 

Å tro på Gud er ikke å ha alle svarene på de vanskelige spørsmålene i livet men det er er å være et lite barn som ligger ved mors bryst og har fått spist seg god og mett og slapper av og er tilfreds. 

Jesu enkle svar til alle skeptikerne som lurte på hva slags lære og autoritet han hadde var: Den som gjør hans vilje skal skjønne om læren er fra Gud. Det er ved oppriktig søke Gud og leve ut det han har sagt vi skal gjøre at vi til slutt vil finne ut om det med Jesus er sant. Guds vilje er at vi lever etter de ti bud som kan sammenfattes i dette enkle med vanskelige: Du skal elske Gud og din neste. I Bergprekenen sier Jesus: Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Den som har prøvd å leve etter disse levereglene vet at det ikke er så lett å alltid være god. Vi har en natur som stadig stritter imot. Derfor trenger vi en Frelser, derfor trenger vi tilgivelse, derfor trenger vi stadig tilgivelse og Guds nåde. Den som oppriktig søker Gud vil måtte trenge Jesu forsoning og oppreisning. Jesu lære består dypest sett i at han som er Guds Sønn kom til jorden for å frelse oss. 

Vitenskapen kan gi oss svar på mye, men den kan ikke mette vår innerste og dypeste lengsler. UFOer og åndelig erfaringer av naturen rundt oss kan heller ikke tilfredstille oss helt og fullt. Det kan bare den Gud som Bibelen forteller oss om. 

Jesus kaller oss idag inn til denne troens verden som han kaller for Guds rike. Det er et fantastisk rike der alle Guds rikdommer ligger og venter på deg. Jesus er døren inn til dette riket. Når du går gjennom døren vil han vise deg alle disse dyrebare skattene.