Rikdom

17 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 18 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! 19 Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» 20 Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» 21 Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22 Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye.

    23 Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!» 24 Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til orde og sa: «Barn, hvor vanskelig det er *for dem som stoler på rikdom,• å komme inn i Guds rike. 25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» 26 Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» 27 Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»

Mark 10,17-27

Da jeg var misjonær på Taiwan midt på -90 tallet, husker jeg godt en samtale med en person som tok anstøt av evangeliet. 

Jeg var plassert i en kinesisk menighet og samarbeidet med en kinesisk pastor som ledet menigheten. Denne pastoren het Tsai og var en rikt utrustet predikant. Han fortalte sin gripende historie om hvordan han hadde et godt betalt jobb i en stor bank og tjente gode penger. Men så fikk han kall til å bli pastor og begynte å studere teologi. Ingen i familien hans var kristne men buddister. De syntes han var tåpelig som gav avkall på en god jobb for å bli pastor i en liten menighet med lav lønn. I følge konfusiansk tankegang så skal barna ta seg av foreldre når de ble gamle og det var forventet at han sendte hjem penger hver måned for å forsørge dem i deres alderdom. Pastor Tsai hadde et veldig sterkt press fra familien og han kunne sende 30% av sin månedslønn til dem selv om han tjente lite og selv hadde kone og to små barn. 

Jeg ble invitert hjem til foreldrene og fikk treffe familien hans. I stua stod mange buddafigurer. Jeg kom i samtale med en eldre bror av Tsai. Han fortalte at han var farmasøyt og hadde en butikk som solgte medisin og som gav god lønnsomhet. Han var tydelig stolt og var fornøyd over at han hadde suksess og tjente gode penger. Så rakket han ned på sin bror som hadde gitt avkall på et godt betalt jobb for å bli pastor. Han var nærmest bebreidende og uansvarlig ovenfor sin familie siden han valgte å bli pastor og tjene lite. For å rettferdiggjøre seg selv fortalte han at han i sin ungdom hadde gått på gudstjenester i en kristen menighet. Det var mye som var bra med kristendommen, men da han hørte i en preken at man måtte velge mellom å tjene Gud eller Mammon så ble det et anstøt for ham. Han valgte Mammon for det var rett etter konfusiansk og kinesisk tankegang. Derfor hadde han forkastet kristendommen og valgt en vei der han kunne tjene gode penger og forsørge familien. 

Ja, pengebegjær kan være en sterk kraft i et menneskes liv. Vi lever i en materialistisk tid, der vi aldri har hatt det så godt økonomisk i landet vårt. Men rikdom er et tveegget sverd. På dene ene siden er det en velsignelse å ha nok til livets opphold, samtidig kan rikdom føre med seg mange negative konsekvenser. Vi kan lett bli egoistiske og selvopptatte dersom rikdom og penger er drivkraften i livet vårt. Jesus sier bent fram at det er vanskelig for de som støtter seg til rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. I fattige og vanskelige tider har vi behov for å søke hjelp fra Gud. Det sies at under krigsårene så var kirkene fulle av mennesker. I dag har vi det godt økonomisk men kirkene er ofte ganske tomme. Vi i Norge er blitt rike på penger men fattig i Gud samt åndelige og menneskelige verdier. 

Vi hører om en rik ung mann som kom til Jesus og spurte ham hva han skulle gjøre for å arve det evige liv.  Det finnes mange viktige spørsmål i livet. Vi kan snakke om vær og vind, ha meninger om samfunnspørsmål men er vi opptatt med det aller viktigste: nemlig, hvor skal jeg tilbringe evigheten? Gud har lagt evigheten i våre hjerter. Derfor er det naturlig å finne ut og spørre hva som skjer med oss når vi en gang skal dø og livet vårt her på jorden tar slutt. I tillegg hører vi i paralellteksten i Matteus at det var en ung mann. Det er noe flott og rent over det å være ung. Man har ennå fått så mye livserfaring at man er blitt formet. De unges sinn er ofte spørrende, søkende og åpne for nye tanker. Ikke minst kan unge mennesker være idealistiske, sannhetssøkende og ærlige. Denne unge rike mannen likner på mange konfirmanter som jeg har hatt. Det står at Jesus fikk ham kjær. Jesus så ærligheten og den unges søken, noe som han satt stor pris på. 

Så hører vi at Jesus utfordrer den unge på hans fromhet: Har du holdt budene? Den rike unge mannen svarer bekreftende på at han har holdt dem fra han var liten av. Det var ingenting galt man kunne sette fingeren på i hans liv. Han hadde gjort alt i sin makt for å gjøre det rett og leve etter Guds bud. Men den rike unge mannen hadde et svakt og ømt punkt i sitt liv. Han var rik og kanskje pengekjær. Jesus utfordrer ham på hans rikdom: Selg alt du eier, gi til de fattige, kom så og følg meg. 

Vi kan bli forferdet og utfordret av Jesus svar til den rike unge mannen. Mener Jesus virkelig at vi må selge all vår rikdom for å være Jesu disippel og bli frelst? Det høres veldig radikalt og ekstremt ut at vi må kvitte oss med alt for å bli kristen. Disiplene til Jesus ble både provosert og forferdet. Hvem kan da bli frelst?, spør de. 

Jesus har noe viktig å lære både den rike unge mannen og sine disipler. For å arve det evige liv så er det umulig for mennesker, men alt er mulig for Gud. Vi mennesker kan ikke gjøre oss fortjent til frelse og evig liv. Vi kan ikke bli frelst ved våre fromme gjerninger, uansett hvor vellykkede våre liv er. Vi kan heller ikke ved vår rikdom kjøpe oss en himmelbillett.  Frelse og evig liv er en gave  til oss mennesker og den kan bare tas imot i tro. Jesus Kristus døde på et kors for menneskenes synder. Han holdt alle budene og levde et fullkomment liv etter Guds hjerte. Jesus Kristus, som var Guds Sønn, ble fattig for at vi skulle bli rik. I troen på ham har vi fred med Gud og evig liv. Dersom du tror at dette er sant og tar imot Jesus Kristus i ditt hjerte, har du rett til å kalle deg Guds barn og arve det evige liv. 

Er ikke det flott og stort at Gud har ordnet det slik? Vi skal slippe å se på oss selv og våre egne prestasjoner men bare stole på at det Jesus har gjort for oss holder for Gud. Frelsen og evig liv er noe fast og urokkelig og utenfor oss selv. Derfor kan vi ha visshet om at vi er frelst for Gud har ordnet det slik. Vi skal bare ta imot hans kjærlighet og frelse for det er av nåde. 

Den rike unge mannen gikk bedrøvet bort for han forstod ikke Guds frelsesplan, og Jesu død og oppstandelse var ennå ikke åpenbart for menneskene. Den rike unge mannen hadde satset sitt liv på sin egen vellykkethet og støttet seg på sin rikdom. Jesus prøvde å lære ham at denne frelsesveien var stengt og umulig for mennesker. 

Budskapet til oss idag er at vi ikke må støtte oss på vår rikdom eller la  pengejag få styre livene våre. Materialsimens onde krefter kan motarbeides ved at vi er rause med å gi til gode formål og nødtrengende. Under gudstjenesten gir vi et takkoffer til et godt formål. Du kan hjelpe mange mennesker med din rikdom. I takkofferbønnen sier vi: Alt vi eier tilhører deg, av ditt eget gir vi deg tilbake. Vår eiendom, vår bankkonto og lommebok er ikke vårt eget men tilhører Gud. Derfor skal vi rette takken mot Gud som har gitt oss rikelig av alt. Kunsten er å være fornøyd med og takknemlig for at vi har det så godt også materielt sett. Så skal vi få være rause med å gi til andre som kanskje trenger penger mer enn oss til livets opphold. 

Penger og rikdom kan ikke kjøpe oss lykke eller fred i hjertet. Aller minst kan penger kjøpe oss frelse og evig liv. Frelse og evig liv er gratis og bare mottas som en gave ved troen på Jesus Kristus. 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd

Som var og er og blir

En sann Gud fra evighet til evighet. 

Amen.