Oljefondet

14 Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: 15 En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.

    16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. 18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.
    19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. 20 Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ 21 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’ 22 Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’ 23 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’
    24 Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. 25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’ 26 Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! 29 For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’

Matt 25,14-30 

Oljefondet passerte nylig 5000 milliarder kroner. Oljeformuen øker stadig år for år. Dersom man skulle delt ut oljepengene til alle menneskene i Norge, så hadde hver enkelt fått over 1 million kroner. Det skal stor visdom til å forvalte så mye penger slik at det kommer samfunnet og den enkelte til gode.

Temaet for denne søndagen handler om hvordan vi forvalter de gaver og evner Gud har gitt hvert enkelt av oss. Vi hører lignelsen om Herren som gir sine tjenere ulike talenter forat de skal forvalte pengene på best mulig måte. Når Herren kommer tilbake fra sitt utenlandsopphold, forventer han at tjenerne har fått avkastning på talentene som de har fått. 

For det første lærer vi gjennom lignelsen at vi mennesker må stå til ansvar for vår Skaper med vårt liv. Vi lever ikke bare for oss selv, men for ham som har skapt oss og gitt oss livet som gave. Hvert menneske må stå til ansvar for sitt liv, enten han har gjort godt i livet eller ondt. Det kommer en dag da vi må stå til ansvar for livet vi har levd. Det er om å gjøre at vi ikke sløser bort livet men gjør det beste ut av livet som vi har fått. 

For det andre lærer vi gjennom lignelsen at vi har fått ulike talenter i livet. Menneskene er født med ulike evner og anlegg. Noen er født i rikdom mens andre er født i fattigdom. Noen må kjempe med sykdom eller andre plager i livet. Fra fødselen av har vi ulike forutsetninger. Men vi skal ikke stå til ansvar for det vi ikke har fått. De som har fått mye i livet, skal det kreves mye av, mens de som har fått lite skal stå til ansvar for lite. 

En talent var verdt en formue på Jesu tid. Det viser oss at Gud har gitt hvert menneske en formue som livets gave. Bare det at vi er mennesker er skapt i Guds bilde, er noe verdifullt. Mennesker er Guds kjære skapninger som han ønsker å velsigne og gi av sin kjærlighet. Ingen planter eller dyr i skaperverket blir gjenstand for så mye omsorg som oss mennesker. Hvert menneske er skapt unik og forskjellig fra andre mennesker. Bare tenk på hvilke potensiale det ligger i et menneske og hva det kan utrette. Et barn som er født med rike evner kan bli en matematisk geni, mens et annet barn som kan bli en idrettsstjerne dersom barnet får mulighet til å trene og utvikle kroppen. Et kinesisk ordtak sier: Ikke redd for himmel, ikke redd for jord, bare redd for mennesker med vilje. Med vilje og besluttsomhet har et menneske potensiale til å bli hva som helst. De fleste av oss blir ikke verdensmestre eller enere i vårt område, men vi har mulighet til å lykkes med mye i våre liv. Alle mennesker har en drøm om hva de ønsker å gjøre med livet sitt. Det er om å gjøre at vi tar vare på drømmene som vi kanskje har for vårt liv. Drømmer kan være nyttige til å drive oss fremover og fullføre det potensiale som er lagt ned i oss. Det er ingenting som er så tilfredstillende som når man får gjøre det som man liker og passer til. Å finne sin bås og plass i livet, er å finne lykken. Vi skulle vært flinkere til å tenke på hva vi kan gjøre istedenfor å tenke på alle vanskelighetene og hindringene vi møter. 

For det tredje lærer vi at de kloke tjenerne investerte sine talenter slik at de gav avkastning. Vi har ikke fått talenter i livet forat vi skal ha det for oss selv, men forat vi skal gjøre noe med gavene vi har fått. Gud ønsker at vi skal bære gode frukter med våre liv. Han ønsker at vi skal investere oss i andre mennesker og gjøre noe godt for andre. Jeg har vært med i noen begravelser. De mennesker som får god ettermæle er de mennesker som har betydd noe for sin familie og venner. Etter et langt liv, så er det ikke så viktig hva disse personene har etterlatt seg av materielle verdier men hva de har gjort og vært for sine nærmeste. 

Vi har alle vår bekvemmelighetssone eller komfortsone. Vi har vårt arbeid og vår fritid, vi har våre plikter i hjemmet og i samfunnet. Etterhvert så blir vårt liv regulert og våre liv satt. Det blir vanskelig å bevege oss utenom de faste rutinene og oppgavene. Det koster noe å bry oss om andre mennesker. Det koster noe å bruke tid og krefter på mennesker som kanskje ikke gir oss så mye igjen. Det kan koste vår komfort og bekvemmelighet. Vi må reise oss opp fra den gode sofaen og gjøre noe som vi kanskje ikke har så lyst til. Å besøke naboen eller stille opp for noen kan føles vanskelig, for vi må ofre vår egen komfort og bekvemmelighet. 

Det er en risiko å investere noe. Man risikerer å tape istedenfor å tjene. Mange børsspekulanter har tapt istedenfor vunnet på sine aksjer. Forretningsmenn må ha is i magen når de skal investere sine penger i foretak. Man risikere å tape penger og i verste fall gå konkurs. Slik er det også når vi investere vår tid og krefter i andre mennesker. Man risikerer å bli skuffet, misforstått og avvist. Det hører med til spillet at forventningene kanskje ikke blir innfridd. Men vanskelighetene skulle ikke hindre oss i å gjøre godt og være noe for andre mennesker. Den som intet våger intet vinner. Vi skulle kanskje våge å ta flere risker i forhold til andre mennesker. Det er store verdier som står på spill. Gode vennskap beriker vårt liv. Mye tid brukt på barn og barnebarn sikrer en god alderdom. Et ekteskap der det er mye omsorg og kjærlighet gir gode dager. Investering i mennesker er kanskje det mest verdifulle vi kan satse våre talenter på. 

Vi har noen merkelige vers fra Forkynnerens bok: Send ditt brød bort over vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Den som stadig akter på vinden kommer ikke til å s, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Så din sæd om morgenen, og la ikke din hånd hvile når det lider mot aftenen, for du vet ikke hvad som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode

Disse versene forteller oss at det innebærer en risiko å gjøre gode gjerninger mot andre. Man vet ikke om det alltid vil svare seg. Men det er viktig at vi tørr å ta sjansen på å feile, at vi tørr å investere i gode gjerninger for andre mennesker. 

Den tjeneren som fikk det dårligste skussmål var den tjeneren som ikke turde å satse. Han gravde ned sine talenter fordi han var redd for å miste pengene. Han fikk heller ingen avkastning eller god skussmål fra sin herre. 

Jeg har møtt flere eldre mennesker som ser tilbake på livet sitt og føler at de har fått utrettet så lite. Livet har rast av sted og så har de kanskje gjort en del gale prioriteringer. Om de hadde fått leve om igjen, så ville de kanskje gjort en del ting annerledes. Har jeg levd forgjeves eller har mitt liv betydd noe i den store sammenheng, kan man spørre seg selv. Jeg tror de fleste som har levd en stund vil føle det slik. Livet er så kort, årene går så fort og det er ikke så lett å vite hvordan man skal leve. 

På dommens dag, når vi skal stå til regnskap for Gud med våre liv, og vi skal stå ansvarlig for hvordan vi har forvaltet talentene som Gud har gitt oss, da vil vi alle komme til kort. Vi har fått utrettet noe godt i livet men så er det mye som skulle vært ugjort eller gjort annerledes. Hva skal vi da gjøre? 

Vi kan få legge vårt liv frem for Gud som ser alt. Dersom vi har gjort gale prioriteringer, kan vi bekjenne det for ham og begynne på nytt. Vi kan starte på nytt med riktige valg og bruk av våre talenter. 

Jesus Kristus, Guds Sønn, er kommet ned til jorden for å slette vår gjeld. Han har kjøpt oss ut av gjeldskrisen. I troen på ham på ham, har vi syndenes forlatelse og evig liv. Han er kommet forat vi skal ha liv og overflod. Troen på Jesus gir oss kjærlighet og motivasjon til å gjøre gode gjerninger. Den som lever i troen på ham vil ikke leve et ufruktbart liv, men gjøre gode gjerninger som fører til evig liv. 


Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd

Som var og er og blir

En sann Gud fra evighet til evighet

Amen