Nordlys

Lukas 2,1-20

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  2  Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  3  Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,  5  for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.  6  Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,  7  og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  9  Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel.  10  Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:  11  I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.  12  Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»  13  Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 

«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!» 

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.»  16  Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.  17  Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.  18  Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.  19  Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.  20  Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. 

# bilde nordlys

Noe av det fineste i naturen nå i mørketiden er nordlys. Det er ikke så ofte vi har nordlys her i Bergen, men vanlig dess lengre nord man kommer. Når det er skyfri himmel en mørk vinterdag, ser man plutselig lyset leke seg i himmelen og det er et utrolig vakkert syn. 

Nordlyset får meg til å tenke på juleteksten fra Johannesevangeliet. 

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske kom nå til verden. 

Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. 

Vi har snart lagt år 2015 bak oss. For de fleste av oss, har det vært et normalt år på det jevne med gleder og sorger. Dronning Elisabeth i England, ble kjent for ordene hun sa i sin nyttårstale da slottet hennes Windsor Castle brant ned og prins Charles og Diana gikk fra hverandre: Det har vært et annus horribilis, et horribelt år. Så galt har det ikke vært dette året men det er mange ting i den store verden som bekymrer oss. 

# bilde av flyktninger

Vi har i år vært vitne til den største flyktningekatastrofen siden 2.verdenskrig. Over 1 million mennesker er på flukt fra krigsherjede områder og vil finne tilflukt i Europa. Når flyktningene kommer til Norge og det må opprettes mange nye asylmottak i våre nærmiljøer, får vi andre menneskers nød innpå livet. 

Tidlig i år var de fleste positive til å hjelpe flyktninger. Men etter terrroren i Paris i høst, så snudde stemningen og vi har blitt mer reserverte til å hjelpe og ser at det er mer komplikasjoner med å håndtere så mange flyktninger. Det vil koste oss noe, kanskje vår velferd i fremtiden.  

Nå i dag blir det satt ny nedbørsrekord i Bergen. Det har aldri vært så mye nedbør som i år. Vi har hatt flom og naturkatastrofer flere steder. Noen steder blir det mer nedbør mens andre steder mer tørke. Ubalanse i naturen er menneskeskapt. Klimaforandringer skaper bekymringer om vår felles framtid. Heldigvis er det positive ting som har skjedd. Verdens statsledere har innsett alvoret og kommet til enighet om en felles klimaavtale i Paris. 

Det er mye som er mørkt og trist i verden, og mange ting som kan bekymre oss. Desto viktigere er det å holde frem lyset, alt som er godt, medmenneskeliglighet og nestekjærlighet, alt som skaper fred. 

# bilde av Jesubarnet

For meg er julen en høytid der vi på en spesiell måte blir minnet om alt som er godt. Julen minner meg om kjærlighet, glede og fred. Det er noe som vi alle trenger å bli minnet om i en verden der vi stadig er preget av det mørke og triste. Jesus er lyset som er kommet for å skinne for oss. 

#bilde av englene og gjeterne

Lyset var ekstra sterk da englehæren sang for gjeterne på marken, ja enda sterkere enn nordlyset. Hva var det englene sang?

Ære være Gud i det høyeste 

og fred på jorden blant mennesker han har glede i. 

Englene sang om Guds store kjærlighet til menneskene. Gud har fredstanker for den verden vi bor i. I Jesubarnet ser vi inn i Guds hjerte og hans gode plan for oss. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enborne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Julaften, da Jesus ble født, er en åpenbaring av en stor hemmelighet; nemlig Guds store kjærlighet til menneskene. Når vi tar imot dette barnet og slipper Jesus inn i vårt hjerte, får han komme til oss med sin kjærlighet, glede og fred. 

# bilde av herberget

Et lite barn rører ved vårt hjerte. De fleste smiler og har lyst til å kose med en baby og få det til å smile og le. Et lite barn er hjelpeløs og trenger omsorg og næring. Slik er det også med kjærlighet, glede og fred. Disse viktige verdiene trenger å tas godt vare på for at det skal leve. Vi kan stenge våre hjerter og gjøre oss kalde og ufølsomme. Vi kan bli så egoistiske og bare tenke på oss selv. Da Jesus ble ble født var det ikke rom for dem i herberget. 

# bilde av Josef, Maria på esel

Så må vi ikke glemme at Jesus selv var en flyktning. Da Jesus ble født, måtte Josef, Maria og Jesubarnet flykte til Egypt. Kong Herodes var ute etter Jesubarnet fordi vismennene sa til ham at barnet som skulle bli født i Betlehem skulle bli konge. Josef og Maria redd for livet til Jesus og søkte beskyttelse i et fremmed land, i Egypt. Først da kong Herodes var død, reiste de hjem til Nasareth. 

# bibeltekst

Jesus sier selv: Det dere gjør mot en av mine minste, det har dere gjort mot meg. Derfor skal vi hjelpe flyktninger så godt vi kan og møte dem med hjertevarme og vennlighet. Vi bor i et rikt land og har mange materielle goder. Men i et godt samfunn så er det ikke alt vi har som er det viktigste men måten vi behandler hverandre og spesielt dem som er i nød. 

# bilde av kirke og nordlys

Julen står nå for døren. Jesubarnet er lyset som er kommet til verden for å skinne for oss. Vi kan selv velge om vi vil ta imot lyset med dets budskap om kjærlighet, glede og fred. Jeg vil ønske at vi alle velger å åpne opp våre hjerter for Gud og for hverandre. 

En riktig velsignet og god julehøytid til oss alle!