Kvinner i Jesu følge

I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De tolv var med ham, 2 og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut av, 3 Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.

Luk 8,1-3

I den vestlige verden er kvinnene i flertall i de fleste kirker. Også i vår menighet ser vi at kvinnene tar ansvar, er trofaste og engasjert i foreninger og lag. Hadde det ikke vært for kvinnene, hadde det meste av menighetsarbeidet lagt øde. Noen har prøvd å forklare hvorfor kvinnene er i flertall. Kanskje kvinner generelt er mer sosialt anlagt, og det å gå og være en del av et fellesskap appellerer mer til dem. Ellers peker noen på at gudstjenester og samvær ofte er ordrike og mindre handlingsrettet. I kirken snakker man mye om kjærlighet og omsorg, og følelser er menn som regel ikke så gode på. Menn liker å gjøre ting sammen og er mindre flinke til å koseprate. De liker praktiske utfordringer og oppgaver, ikke lange teoretiske og teologiske utgreiinger. Skal man få med seg menn i menighetssammenheng, må man gi de konkrete oppgaver. Jeg las nylig om en kirke i Danmark som arrangerte ølgudstjeneste for å få med seg mennene. Istedenfor kirkekaffe, hadde de altså ølservering. Det kom over 80 mannfolk og flere som aldri hadde satt sine føtter i kirken. På Østlandet, i en bygd med sterke jakttradisjoner arrangerte presten en elggudstjeneste i starten av elgjakten. Kirken ble fylt av mannfolk i jaktklær som ønsket velsignelse over jakten. I Lofoten har de en torskegudstjeneste i starten av fiskesesongen. Vel, det er en tankevekker og må få oss til å reflektere over hvordan vi kan få flere menn til å trives og komme til vår menighet. 

Overskriften for avsnittet vi las som preketekst er; Kvinner som fulgte Jesus. Vi hører ofte om de 12 mannlige disiplene som fulgte Jesus. Men Jesus hadde også kvinnelige etterfølgere, selv om de ikke ble kalt for disipler. De fulgte med i reisefølget til Jesus og tjente ham og disiplene. I et veldig patriarkalsk samfunn som det var på Jesu tid, der kvinnene hadde liten verdi, er det flott at de her blir nevnt og trukket frem. 

Vi hører om Maria Magdalena som var plaget av 7 ånder som Jesus hadde fordrevet. Kirketradisjonen sier at hun er den prostituerte kvinnen som kom til fariseeren Simons hus og tørket Jesu føtter med sine tårer. Men det står ingenting i tekstene om at hun var en prostituert. Det kan likeså gjerne være to forskjellige kvinner. Vi hører videre om Johannan som var gift med en forvalter ved Herodes hoff. Det blir også nevnt flere kvinner som Susanna og andre kvinner som vi ikke vet noe mer om.  Alle disse kvinnene var Jesu trofaste etterfølgere. Da Jesus ble korsfestet flyktet alle disiplene, men Maria Magdalena var sammen med Jesu mor ved korset da Jesus døde. Maria Magdalena var den første som fikk møte den oppstandne Jesus Kristus ved graven. Selv om Bibelen kan oppleves mannsdominert og kvinneundertrykkende ut i fra sin samtid, så var de likevel viktige og blir her trukket frem. 

Hva var årsaken til at kvinnene var trofaste Jesu etterfølgere? Jo, Jesus hadde forandret livene deres. Maria Magdalene var plaget med 7 onde ånder. I dag vil mange  si at hun hadde psykiske problemer, men Jesus helbredet henne. Hun ble satt fri fra alle sine plager og likeså andre sykdommer som kvinnene hadde. Derfor var de takknemlige for det Jesus hadde gjort og ønsket å følge og tjene ham. 

Kan Jesus forandre liv i dag? Kan Jesus sette oss fri fra det som måtte plage oss? Ja, jeg tror det. Jesus lever i dag og han kan gripe inn i våre liv slik som han gjorde det for over 2000 år siden. Evangeliet om Jesus som døde for våre synder og stod opp igjen kan forandre menneskers liv. Det er stor kraft i evangeliet, og som Paulus sier det i Romerbrevet: Det er Guds “dynamitt” til frelse for hver den som tror. Det finnes en plass å gå til med våre synder, plager og sykdommer. Ved Jesu kors kan vi få legge alt over på ham. Så har han tatt det på seg, og vi skal få gå fri. 

Vi hører om helbredelser og store ting som skjer i land der kristendommen går frem. Hvorfor skjer det så lite hos oss? Kanskje noe av forklaringen er fordi vi har så lite tro. Vi har det godt materielt og er vant til å klare oss selv. Likeens er vi i Vesten opplært til å være kritiske og tenke selv. Derfor kan det være så vanskelig å tro. Vi har så mange sperrer og filtre i vårt indre som hindrer oss å ta imot det Jesus har å gi oss. Forat Jesus skal gjøre sin gjerning i våre liv, så kreves det at vi tar imot i tro. Når vi åpner opp våre hjerter for Jesus og tar imot det han sier til oss, da kan han få slippe til og gjøre store ting i våre liv. 

Siden jeg tror på at Jesus lever og er virksom iblant oss også idag, så lengter jeg etter å se mer av menneskers liv bli forandret i vår menighet. Guds Ord kan sette oss fri, et kristent fellesskap preget av kjærlighet kan være helbredende for mange. Ikke minst kan vi gjennom gode gjerninger vise at det finnes en Gud som bryr seg om den enkelte. Hadde det ikke vært flott å være en del av en slik levende menighet? 

Kvinnene fikk sine liv forandret. Derfor fulgte de ham og tjente ham med alt det de eide. Å være kristen er å være Jesu etterfølger. De første ordene Jesus sa til Peter var: Følg meg! Det var også hans siste ord til Peter. Den klareste befaling Jesus gav sine disipler er misjonsbefalingen eller dåpsbefalingen som den blir kalt. Men egentlig er det en disippelbefaling for i grunnteksten står det tydelig: Gjør disipler, i det dere døper, i det dere lærer. Vi er kalt til å være Jesu disipler og følge ham. Så skal vi få forkynne evangeliet og lære andre til også å bli disipler. 

Forutsetning for å følge noen er at man går bak, gjerne ser på lederen og lytter til hva lederen sier og prøver å etterligne. I disse dager er det mange turister i Bergen. Det er artig å se de asiatiske turgruppene. Ofte går guiden foran med et lite flagg som sier hva slags gruppe det er. Alle går i samlet flokk etter guiden med flagget. Noen ganger har alle i gruppen samme t-skjorte eller samme hatt som identifiserer hvem de er. Vi har fått Guds Ord som vår ledestjerne. I Bibelen lærer vi Jesus å kjenne og hvordan vi kan følge ham. Så skal vi få be til ham også når det gjelder konkrete valg i våre liv og lytte til og stole på at Den Hellige Ånd vil vise oss hva som er etter hans vilje og Guds plan med våre liv. Vi vet allerede mye om Jesu vilje for våre liv og hvordan vi kan følge ham: Han sier det viktigste av alt er å elske Gud og sin neste. Klarer vi å følge disse ordene, da følger vi etter Jesus. 

Det er skrevet mange bøker og mange har reflektert over hva det vil si å være kristen i vår tid. Hvilke utfordringer har vi som kristne og menighet? Hvordan kan vi være Jesu vitnesbyrd i vårt nærmiljø? 

Noe som preger vår tid er ensomhet. Det finnes mange ensomme mennesker uten noen særlig form for nettverk rundt seg. Det er få som prater og tar kontakt. For noen dager siden hørte jeg en som fortalte at han hadde gått bort til en innvandrer på Danmarksplass og pratet med ham. Innvandreren sa at han var den første nordmannen som hadde pratet med ham. Det er ganske tankevekkende. Et smil og noen gode ord kan bety mye for et annet menneske. Vi har mange innvandrere i vår bydel. La oss møte dem med Jesu sinnelag og kjærlighet og vise dem at det finnes en Gud som bryr seg om den enkelte. Bydelen vår preges også en del eldre som sitter mye alene hjemme. Menigheten vår har en besøkstjeneste der vi ønsker å vise de eldre omsorg og interesse. Meld deg gjerne på som besøksvenn dersom du føler det er noe for deg. 

Et av det fineste med en menighet er at vi skal få invitere folk inn til et fellesskap, enten det er i foreninger og lag eller gjerne på gudstjeneste. Når vi har fellesskap med hverandre og treffer et annet menneske, kan mye fint skje. Man kan få oppleve tilhørighet, nærhet og bety noe for andre. Det er noe som vi alle trenger. 

Jesus sier: Om noen vil følge meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Det vil alltid by på utfordringer å følge Jesus. Vi har alle våre ting å slite med enten det er personlighet, familieforhold eller arbeidsforhold. Det å la Jesus være vår Herre, gi avkall på vårt eget og la ham få bestemme koster noe. Men det er det vi er kalt til. Samtidig gir Jesus oss det løfte om at når vi følger ham, så finner vi livet. 

Enten vi er kvinne eller mann, så utfordrer Jesus oss i dag 5til å følge ham der han leder oss. Det kan koste oss noe, men samtidig er det et spennende liv der Jesus har lovet å bruke oss og virke gjennom oss i møte med mennesker og situasjoner.