Har du sett lyset?

Markus 9,2-13

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite.  Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem. På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde.  Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?» Han svarte: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet?, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.» 

Har du sett lyset?, var et spørsmål jeg fikk av en predikant etter et møte i min ungdomstid. Predikanten var nok ute etter om jeg hadde forstått evangeliet riktig, om jeg hadde sett mine synder og bygde min tro bare på det Jesus hadde gjort for meg. Det var ikke lett å svare på spørsmålet på stående fot, for hvem kan egentlig si at man har forstått Jesu frelsesverk? Andre har opplevd å bli åndsfylt der de på en overveldende måte har opplevd Guds kjærlighet og bli fylt av en fred. Noen har blitt helbredet fra sykdommer gjennom forbønn og har fått oppleve Guds kraft og forvandling. Det har ført til at man er blitt mer styrket i troen. I vår menghet er det flere med innvandrerbakgrunn som har fått se Jesus i drømmer og syner de siste årene. Det har gjort så sterkt inntrykk at de har villet lag seg døpe til den kristne tro. Det skjer ekstraordinære ting som vi kan glede oss over. Andre har vært gjennom en prosess der de etterhvert har tilegnet seg en tro. Til slutt har andre igjen kommet sakte men sikkert med i menigheten gjennom det diakonale arbeidet. Det gir stor glede og oppmuntring når mennesker kommer til tro og får se Jesu herlighet. Gud har mange veier inn i et menneskers hjerte. Vi må bare huske på at Kristus alltid er større enn det vi kan fatte og erfare. Så må vi erkjenne at vi mennesker er forskjellige og kan ha ulike erfaringer av Gud. 

I vår tid er det en sterk søken og lengting etter opplevelser. De fleste frimenigheter har mye lovsang der man tilber Gud med hele kroppen og sterke følelser. I vår kirkelige tradisjon har man siden reformasjonen vært fokusert på forkynnelsen av Guds Ord. I de senere årene er det blitt mer vanlig å søke stillhet og meditasjon gjennom retreat, lystenning, skriftlesning og lytte til musikk. Andre tjener Gud ved å være sosialetisk interessert. Jeg tror det er behov for og legitimt med alle de forskjellige måtene å nærme seg Gud på. Vi mennesker er skapt som ånd, sjel og legeme. I vår tilbedelse av Gud, skal vi få bruke alle sider ved det å være menneske. Dersom vår fromhet bare er masse følelser kan det bli ensidig og etterlater seg et vakuum. Det samme kan sies om bare å appellere til vår intellekt eller være handlingsorientert. 

I dag er det Kristi Forklarelsesdag og vi las i preketeksten om disiplene som så Jesu herliget. Vårt ønske er at mennesker må se Jesu herlighet og lære ham å kjenne. Det er vår fremste oppgave som kirke og menighet; å peke på Kristus i all herliget. Klarer vi som kirke og menighet å vise Jesu herlighet i all hans renhet, hellighet og kjærlighet, da er det håp.

Disiplene fikk se Jesu herliget, Han strålte som solen og klærne skinte som lyset. Hvilken sterk opplevelse det måtte ha vært. Det måtte vært en livsforvandlende opplevelse. Det er godt med åndelige opplevelser. De er ofte mer viktig for oss enn all studie og fornuftige overveielser. Hva skal vi gjøre for å få slike sterke opplevelser; for jeg tror at alle har et ønske om å se Jesus i all hans herlighet. Vel, Jesus sier til Nikodemus at han må bli født på ny for å se Guds rike. Det er bare DHÅ som kan skape tro og gjør at vi kan se hvem Jesus er. Gud selv må åpenbare seg for oss og skape tro i våre liv. Det vi kan gjøre er å åpne opp våre liv for DHÅ og invitere ham inn i vårt hjerte. I felleskap med Kristus kan vi ha mange sterke opplevesler. Paulus skriver i brevet til efeseerne at de må bli fylt av Guds fylde og kjenne Kristi kjærlighet som overgår alt. Når vi åpner opp våre liv og legger alt vi møter i Guds hender, da er jeg overbevist om at vi vil erfare og oppleve Guds inngripen. Og det er sterke opplevelser. 

De fleste har tanker og meninger om Jesus. Mange har hatt opplevelser og åpenbaringer som de mener er fra Gud. Muhammed mener at han fikk åpenbaringer fra Gud, og vi leser stadig om mennesker som mener at de er messiaser. Det er slik med åndelige opplevelser at for den som har opplevd disse, så er det sant, men det er ikke så lett for andre å verifisere eller tro på det. I vår tid med mye religiøsitet og alternative religioner, så er det ofte en salig blanding av kristne ting, egne opplevelser og annen religiøs tankegods. Det er ikke alltid like lett å skille hva som er hva. 

I vår tekst leser vi at Moses og Elia viste seg for dem og samtalte med Jesus. Moses og Elia er to store skikkelser fra GT som representerte loven og profetene. Det hadde vært svært interessant å lytte til deres samtale. Kanskje de snakket om alle Messiasprofetinen i GT. Det at Moses og Elia åpenbarer seg sammen med Jesus forteller meg at all åpenbaring og opplevelser må prøves på Guds Ord. Guds Ord gjennom bibelen er den endelige åpenbaring av frelseshistorien og gir oss det sanne bilde av hvem Gud er og hvordan han ønsker at vi skal leve. Åpenbaringer og overnaturlige opplevelser må prøves på om det samsvarer med Skriften. Dersom overnaturlige opplevelser er i motsetning til Skriften, må vi forkaste det for det har ikke utspring fra Gud. 

Disiplene syntes det var godt å være i Jesu, Moses og Elias nærvær. Det er godt å kjenne på gudsnærvær, å kjenne på en ubeskrivelig fred og kjærlighet.  Kanskje du også har kjent et gudsnærvær i ulike anledninger. Det er ingenting som føles så godt som når man får en berøring av Gud. Borte er all bekymring og man kjenner på en sterk fred i hjerte og sinn. Gud kjennes så nært og levende. 

Disiplene syntes i allefall at det var godt å være i Guds nærhet. Det var så godt at de ønsket å bygge en hytte til Jesus, Moses og Elia, ja kanskje til seg selv også. De ville alltid bli værende i den sterke opplevelsen. Men da disiplene begynte å bli for komfortabel, kommer det et torden og brak og de blir satt tilbake til hverdagen. 

Som kirke og menighet kan vi noen ganger bli for komfortable. Det  er trygt og godt i det kristne fellesskapet. Vi kan kose oss masse og ha det fint. Vi har våre venner der og omgås de som vi noenlunde er enige. Noen ganger kan vi bli så introvert at vi glemmer de som er utenfor. Men Jesu kjærlighet og frelsesverk er ikke ment å være en hemmelighet vi skal holde for oss selv. Gud har hjerte for alle mennesker. 

Jesus sa til sine disipler: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle folkeslag. Han gav også sine disipler befalingen om å gå ut og bære frukt og  elsk sin neste. 

Evangeliet er ikke bare fine ord men skal leves ut. Guds kjærlighet som vi er blitt gjenstand for, skal også komme til uttrykk blant mennesker vi omgås. Vi forkynner ikke bare evangeliet med ord men evangeliet skal leves ut i gode gjerninger. Det er et vers fra Bergprekenen som jeg er veldig glad i og der står det: Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen. Når vi gjør gode gjerninger mot andre mennesker, så er det et vitnesbyrd om at Gud har omsorg for det mennesket. Som kristne er våre gjerninger med å peke på Guds godhet og kjærlighet. 

Den nye paven, Frans, er blitt svært populær og vekker begeistring i Italia. Han har valgt å leve et enkelt liv, bort fra all luksus og komfort i Vatikanet. Om kveldene og nettene har han blitt observert i de fattige områdene i Roma der han prater med de fattigste og mest forkomne. Gjennom hans enkle liv, nestekjærlighet og omsorg for de nødstilte ser verden hva ekte kristendom handler om og det gjør inntrykk. Autentisk og ekte kristendom er noe som verden lengter etter og tørster etter. Det er nok av mørke og vonde ting i verden. Jesus er verdens lys. Klarer vi å la ham få stråle gjennom oss, så vil det få store konsekvenser. 

Disiplene fikk se Jesu herlighet, han skinte som solen. Har du sett lyset? Har du fått se Jesu storhet og erfart at han virkelig er Guds Sønn? Har du fått smake Kristi kjærlighet som overgår all forstand? Han vil mer enn gjerne vise seg for deg. Åpne opp ditt hjerte for ham slik at han kan komme inn og åpenbare seg for deg. Dersom du har fått et glimt av hvem han er kan du være med å vise hans herlighet, godhet og omsorg til din neste? Du skal få være med å dele ut det du selv har fått og erfart.