Frihet

Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: "Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri." De sa til ham: "Vi er Abrahams ætt og har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?"  Jesus svarte dem: "Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd, er syndens trell.  En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid.  Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.  Lukas 8,31-36

Frihet er ett av de mest positive ladede ordene vi har i samfunnet i dag. De fleste forbinder ordet frihet med noe godt. Et av høydepunktene i livet for mange eldre mennesker er frihetsdagen i 1945 da det norske folket fikk sin frihet tilbake etter å ha vært okkupert av nazistene i 5 år. Men frihet er noe skjørt noe og i våre dager kan ordet ha helt andre betydninger, spesielt for de unge. Vi må da spørre hva blir man fri fra og hva blir man fri til? 

I USA er frihet for alle mennesker kanskje det de setter høyest av alt. Samfunnet er fritt på mange måter. Den enkelte er sin egen lykkesmed, men det ser ut som de har store problemer med å håndtere friheten. Det finnes 2-3 millioner amerikanere i fengsel. Kriminaliteten florer, samtidig er det mange som er fattige og uteliggere i de store byene er et problem. Frihet til noen går utover andre som ikke klarer seg så godt. Hensynet til den enkeltes frihet gjør at de ikke vil forby kjøp og salg av våpen til privat forbruk. Hva skal privat mennesker med maskingevær i huset får det oss til å undre. Det har vært mange skyteepisoder de siste årene der uskyldige mennesker har mistet livet. 

Ungdomsgenerasjonene på 60- og 70 tallet hadde frihet som et av sine viktigste slagord. De ville frigjøre seg fra alle autoriteter som de mente holdt den enkelte nede, de ville frigjøre seg fra kirken og moralen som hadde restriksjoner på seksuell utfoldelse. Frihet var å gjøre som man selv ville og det var veien til lykke, mente mange. I dag har mange som tilhørte -68 generasjonen kommet i maktposisjoner. De har fått mage, penger og har mistet mye av idealene og illusjonene de hadde i sin ungdom. Det finnes ikke så mange glødende kommunister og røde sosialister, de har beveget seg mer mot høyre etter hvert som de fikk makt. Den frie seksuelle revolusjonen har også gjort at mange har problemer i å holde fast på trofasthet i relasjonene. Dessverre er det mange barn i dag som er skilsmissebarn og må forholde seg til et ofte komplisert familiemønster. Man snakker om mine barn, dine barn og våre barn. 

En tid mente man at fri barneoppdragelse var det eneste riktige for at barna kunne utvikle seg til sunne og lykkelige mennesker. Lover og regler hindret barna i å utvikle seg sunt. Pedagogikken i skolen gikk ut på kort sagt å la barna få gjøre som de ville for barna var gode i bunnen. Det var miljøet rundt barna som kunne ha dårlig innflytelse. Det var ikke enkelt å være lærere for barn som turte frem og ikke viste hva som var rett eller galt. Etter hvert har man innsett at barn trenger grensesetting og faste rammer rundt sitt liv for at de skal føle seg trygge. 

I våre dager har vi frihet på de fleste områder i livet. Vi har vel aldri hatt deg så godt materielt sett i Norge som i dag. Men friheten har sin bakside. Vi er blitt noen store egoister. Meningen med livet er blitt å nyte og ha det godt. Så står vi kanskje i fare for å glemme verdier som fellesskap, solidaritet og omsorg for hverandre. Mange eldre mennesker jeg har snakket med lengter tilbake til gamle dager. Selv om de kunne være fattige, så hadde menneskene mer tid og omsorg for hverandre. Vi er blitt materielt rike men åndelig fattig. 

Frihet, hva er det? Å være fri er kanskje ikke først å fremst å være fri fra ytre omstendigheter men å bli satt fri fra oss selv. Å følge sine egne tanker og lyster fører ikke alltid til lykke men snarere tvert imot blir vi slaver av lystene. Sann frihet er å finne i Kristus og leve under de rammene Gud har satt for vårt liv. 

Det er det Jesus snakker om i preketeksten i dag. Mennesket er av naturen syndens slave. Men når vi hører Guds Ord og blir værende i hans ord, er vi fri. Sannheten skal frigjøre dere. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. 

Som Guds barn er vi fri fra synden og dens makt . Mange tror at alt som er artig er synd og at kristendommen er imot fri livsutfoldelse. Synd er nok noe som stikker dypere enn bare det å ha det artig. Synd er i grunnen at vi vil bestemme selv, leve egoistisk uten omtanke for andre. Synd er å ikke ville bøye oss for Gud som har skapt oss, men ta kommandoen selv. 

De fleste av oss får influensa og forkjølelse. Virus i kroppen gjør at vi får feber, føler oss uvel, tett i hodet og mister kreftene. Hverdagen blir tyngre og man kan ikke fungere på samme måten som før. På samme måte hindrer synden oss mennesker å være frie mennesker skapt i Guds bilde. Synden ødelegger og hindrer livsutfoldelse. Den som lever i synden blir syndens slave. Man blir styrt av impulser og lystene. Til slutt er det lystene som tar kontrollen over livet og man mister friheten og blir slave av de negative kreftene i menneskenaturen. Det finnes mange former for slaveri. Alkoholikere og narkomane er avhengig av rus for å få hverdagen til å gå. Havesyke eller materialisme er ganske utbredt i Norge. Begjær etter nytelse og et behagelig liv ser ut som preger vår samtid og livstil. Egoisme og selvsentrering kan også en form for slaveri. 

Konsekvensen av et liv i synden er at vi blir skyldige for Gud og er under forbannelse. Synd skiller mennesker fra Gud og hindrer fellesskap med ham og skaper vanskeligheter i de medmenneskelige relasjonene. Mennesket får dårlig samvittighet og lever i frykt for seg selv, andre mennesker og ikke minst frykt for døden. 

Mennesket er ikke skapt til å være slave men herrer og konger. Vi er skapt i Guds bilde, til et liv i frihet. Gud har skapt oss til å være herrer og herskere over jorden, ikke slaver under synden. 

Veien til menneskets frigjørelse ligger i at vi ser vår sanne stilling og vender oss om til Gud. Sannheten skal frigjøre dere. Når vi leser og hører Guds Ord, da får Guds lys skinne inn i vårt liv og de mørke avkrokene. Da starter allerede frigjørelsesprosessen. DHÅ er flomkasteren som peker på lenkene som binder og holder fast. Så må vi bare gi Gud rett når han taler om ting i vårt liv som ikke er som det skulle. Uten vår egen samtykke slipper ikke Gud til med sin frigjørelse. 

Så er Jesus Kristus den store frigjøreren. Han kan bryte i stykker alle lenkene som binder og formørker livet. Han kan sette fri slaver. Jesus Kristus, Guds egen Sønn, kom til jorden for å sette menneskene fri. På korset tok han et oppgjør med all synd, sonet alle våre synder. Jesu blod renser oss fra all synd. Selv om vi måtte slite med de sværeste synder, de aller største problem, så er Jesus i stand til å gjøre noe. Ingenting er for stort eller for smått til at han ikke kan gjøre noe med det. Jesus sier: Kom til meg alle dere som bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. I møte med plagede mennesker sa Jesus: Din tro har frelst deg, du skal bli fri fra din plage. 

Jesus sier i vår tekst: Får da Sønnen frigjort dere da blir dere virkelig fri. Sann og ekte frihet finnes i Jesus Kristus. I ham kan vi bli hele og frie mennesker som Gud har skapt oss til. I Kristus kan vi se at vi er høyt elsket og dyrebare. Synden har ikke lengre makt over oss for vi har fått et nytt liv. Vi lar oss ikke lengre styre av de mørke kreftene i menneskenaturen men lever etter det nye livet som Gud har gitt oss. Til frihet har Kristus frigjort oss. 

Å være kristen er å leve i den friheten som Kristus har gitt oss. Vi skal ikke la synden få slippe til i våre liv. Vi skal heller ikke la oss styre av andre mennesker eller tradisjoner. Tvert imot skal vårt liv være rettet mot Gud og hans rike. Jeg lever ikke lengre selv men Kristus lever i meg. Om jeg lever så lever for Herren, om jeg dør så dør jeg for Herren. Enten jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Det høres ut som et godt liv. 

Så skal vi få bruke våre krefter til å tjene våre medmennesker. En kristens liv burde ikke kretse bare om oss selv, men ha rom for nestekjærlighet og omsorg for våre medmennesker. En kristens frihet er å gi slipp på seg selv og tjene Gud og medmennesker. Sann frihet er å dø fra oss selv til et liv for andre. Der er nøkkelen til sann frihet. 

Norge er et av de rikeste landene i verden. Vi har nok av de fleste goder. Likevel er det mange slaver og fattigfolk i Norge. Mennesker som er slaver av et egoistisk liv, og fattig på åndelig rikdom. Mange tror de lever et liv i frihet men er i grunnen slaver av sin syndige natur. 

Da er det om å gjøre at vi som kirke og menighet viser menneskene rundt oss hva sann frihet er. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.