Forfølgelse

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.

Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Matt 5,10-12

I disse dager hører vi om den største flyktningvandring etter 2.verdenskrig. Fra borgerkrigen i Syria og Irak ser vi sterke bilder av mennesker som prøver å krysse grensene. Vi ser også sterke bilder av alle båtflyktningene i overfylte gummibåter som krysser Middelhavet  med fare for sitt eget liv. Våre hjerter fylles med medlidenhet med mennesker i nød og mange ønsker å hjelpe til, enten det er ved å gi klær eller tilby husrom. Det er et kvalitetstempel ved et folk og land at man har hjerterom for de som lider. Et av de mest aktuelle utfordringene ved kommunevalget i morgen er hvor mange flyktninger Norge og kommunen skal ta imot. Noen partier ønsker å ta imot flest mulig flyktninger mens andre vil gi økonomisk støtte til hjelpearbeid rundt i de landene som er hardest rammet av flyktningestrømmen. De ser vanskeligheter ved en masseinnvandring der man vil få utfordringer med integrering og forandring av det kulturelle og religiøse landskap i Norge. 

Uansett hva vi tenker om disse spørsmålene, så tenker jeg at vårt ansvar er å redde liv. De andre utfordringene med flyktninginnvandring får vi ta etterhvert. 

Selv om alle mennesker er like mye verd, så handler vårt tekst idag om de som forfølges pga sin kristne tro. Det har vært kristne i Irak og Syria i 2000 år. Men i disse dager blir kristne forfulgt og fordrevet fra sitt land. Det er nesten ingen kristne igjen i disse landene, og vi er vitne til en historisk tragedie. 

Rundt omkring i verden finnes det kristne som blir forfulgt pga sin tro. Alle kristne tilhører Guds verdensvide menighet. Når et lem lider, så lider vi andre med. I hebreerbrevet står det: Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som er mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. Derfor er det viktig å be for dem som blir forfulgt og støtte dem så godt man kan, slik at rettferdighet kan skje fyldest. De forfulgte tilhører den kristne familien, og er vår bror og søster. 

Det har alltid vært forfølgelse av kristne. Særlig i tider der Guds rike har vokset frem, ser vi at kristne har måttet lide for sin tro. I de første hundre årene av kirkehistorien leser vi om store og landsomfattende forfølgelser. Dersom man ikke fornektet sin kristne tro og bøyde seg for og dyrket keiseren som Gud, risikerte man å miste livet. Kristne ble løvemat i de store sirkusarenaene i Romerriket. Men jo større forfølgelse, dess sterkere vitnesbyrd hadde de kristne og flere kom til tro. Det viser seg at Guds rike er bygd på martyrenes blod. 

Hva er det vet kristendommen som kan skape forakt, anstøt og forfølgelse. Jo, jeg tror for det første at vår tro sier at det finnes bare en sann og levende Gud. Alle andre guder er avguder. Særlig i Romerriket vakte dette stor bestyrtelse, siden de hadde så mange andre guder. 

For det andre så sier Bibelen at det bare er frelse i Kristus Jesus. Vi kan ikke gjøre oss fortjent til frelse og evig liv ved våre egne gjerninger og prestasjoner. Det å tro at Gud frelser oss av nåde og uten gjerninger strider imot den menneskelige natur. De fleste tenker at jeg kan gjøre så godt jeg kan eller at jeg ikke verre enn andre. 

For det tredje sier Guds Ord at vi skal omvende oss for å komme inn i Guds rike. Alle mennesker er syndere som trenger Guds tilgivelse. Det å ydmyke seg for Gud og erkjenne sine synder og mangler er ingen lett oppgave. 

For det fjerde er kristne satt til å leve et annerledes liv. Vi skal leve et liv etter vår nye natur og leve for Gud og sin neste. Vi er satt til å være lys og salt i verden. Ofte kan en kristen leve motstrøms, på kant med denne verdens jag etter sitt eget ego eller materielle verdier. 

Derfor er det igrunnen ganske forståelig at mennesker rundt oss reagerer på det kristne budskapet. 

Jesus forteller sine disipler at det er naturlig at hans disipler møter motstand. På samme måte som Jesus møtte spott og forakt, så vil hans disipler også møte det samme. Den som vil leve gudfryktig skal bli forfulgt. Et annet sted sier apostelen Peter: Siden Kristus har lidd i kroppen, skal dere væpne dere med samme tanken. Vi er satt til å dele skjebne med Kristus. På samme måte som Kristus måtte lide på korset, så er vi satt til å ta vårt kors opp og følge Ham. 

Finnes det noen forfølgelse av kristne i Norge idag? Vi har hatt en utrolig vekst i velstand og rikdom de siste årene. Det skal en god rygg til å bære gode dager. Folk har kanskje ikke hatt det behovet for å søke Gud for de får dekket sine behov av det offtentlige. Som kristne er vi kanskje blitt mer sløve og prioriterer vårt eget liv. Vi har hatt en statskirke og nå folkekirke der kristendommen er en del av det offentlig og aksepterte. Det eneste anstøtet er at noen kanskje er mer kristne enn andre, eller at de tror at noen kristne tror at de er bedre enn andre. Etter å ha vært prest på landet i noen år, ser jeg at det er mange kristne rundt omkring i bygdene på små steder som har en vanskelig hverdag. De er ofte alene bekjennende kristen i familien eller mangler et kristent fellesskap. Ofte blir de troende baktalt av andre i bygda og skviset ut av det gode lag og ikke regnet med. Det er liksom naturlig og greit at man tar seg en fest og er løssluppen i forhold til det andre kjønn, men å få en svigersønn og svigerdatter som er troende er liksom verre enn alt annet. 

Jesus sier at vi skal glede og fryde oss når vi for hans skyld blir hånet, snakket ondt om og forfulgt. Hvorfor skal vi glede oss når vi møter motstand på grunn av vår tro? Jo, for stor er lønnen dere har i himmelen. Jo, mer motgang og vanskeligheter vi møter som kristen, desto mer får vi oppleve Guds godhet og kjærlighet. Derfor skal vi ikke bli motløse eller gi opp når vi møter motstand fra andre mennesker. Guds rike velsignelser ligger der ferdig for den som holder ut og ikke gir opp. Frimodighetens lønn er stor. 

Vi har lite kristendomsforfølgelse i Norge sammenlignet med troende fra andre land. Kanksje vi er blitt for sløve og lite tydelig i vår tro slik at vi er lik verden rundt oss. Det er vel også en av grunnene for at det er så få til kirken, lite vekkelse og fornyelse i Norge. 

Jeg tror Jesus ønsker å fortelle oss idag at vi ikke skal være redde for motstand og motgang i livet vårt. Motstand og utfordringer som kristen er igrunnen et sunnhetstegn. Det viser at vår tro er levende og virksom. Så vil Han være med oss i kampen. Vi skal bare glede oss og fryde oss når vi lider for Jesu navns skyld. For stor er lønnen i himmelen.